Saturday, November 2, 2013

พวกเราต้องยึดถือวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก่อนที่เราจะได้ประชาธิปไตย...

พวกเราต้องยึดถือวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก่อนที่เราจะได้ประชาธิปไตย
เราต้องละทิ้งวัฒนธรรมเผด็จการ และวัฒนธรรมอำมาตย์
มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น

No comments:

Post a Comment