Thursday, March 6, 2014

ประชาธิปไตยที่แท้จริง จะทำให้... อำนาจตุลาการไม่สามารถมาก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหารได้

ประชาธิปไตยที่แท้จริง จะทำให้...
อำนาจตุลาการไม่สามารถมาก้าวก่ายอำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจบริหารได้

No comments:

Post a Comment