Thursday, July 10, 2014

มาตรา 112 เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของกลุ่มศักดินา - ใช้ทำลายฝ่ายตรงกันข้าม และฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ตนได้ จากการเอาภาษีอากรของประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ไปเป็นสมบัติส่วนตัว

มาตรา 112 เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของกลุ่มศักดินา
ใช้ทำลายฝ่ายตรงกันข้าม และฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ตนได้
จากการเอาภาษีอากรของประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ไปเป็นสมบัติส่วนตัว

No comments:

Post a Comment