Saturday, March 29, 2014

ตื่นเถิดครับ ท่านนายกปู ประชาชนเขาเลือกท่านมาเป็นผู้นำของประเทศ ท่านต้องนำ อย่าให้เขามีความทรงจำว่าท่านเป็นนายกลูกครึ่ง ปู-เต่า... ในวันที่ท่านแพ้

ตื่นเถิดครับ... ท่านนายกปู
ประชาชนเขาเลือกท่านมาเป็นผู้นำของประเทศ ท่านต้องนำ
อย่าให้เขามีความทรงจำว่าท่านเป็นนายกลูกครึ่ง ปู-เต่า... ในวันที่ท่านแพ้

No comments:

Post a Comment