Saturday, January 11, 2014

ทัศนะของพวกศักดินา - ประเทศไทยคือกรุงเทพฯ กรุงเทพฯคือประเทศไทย, ต่างจังหวัดคือพื้นที่ที่พวกไพร่อยู่ ไม่สำคัญ มีหน้าที่จ่ายภาษีอากรให้กรุงเทพฯ, ภายใต้ระบบศักดินา ต่างจังหวัดไม่มีวันเจริญ ประชาชนในชนบทไม่มีวันที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทัศนะของพวกศักดินา - ประเทศไทยคือกรุงเทพฯ กรุงเทพฯคือประเทศไทย
ต่างจังหวัดคือพื้นที่ที่พวกไพร่อยู่ ไม่สำคัญ มีหน้าที่จ่ายภาษีอากรให้กรุงเทพฯ
ภายใต้ระบบศักดินา ต่างจังหวัดไม่มีวันเจริญ ประชาชนในชนบทไม่มีวันที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

No comments:

Post a Comment