Wednesday, January 22, 2014

ประเทศไทยใหม่ ต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่ผู้พิพากษามาจากการเลือกตั้ง (ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้ง) และใช้ระบบลูกขุน

ประเทศไทยใหม่ ต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่ผู้พิพากษามาจากการเลือกตั้ง (ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้ง)
 และใช้ระบบลูกขุน

No comments:

Post a Comment