Saturday, May 17, 2014

เสวนา "เลือกตั้งคือทางออก นายกฯเถื่อนคือทางตัน", จัดโดย: สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย, 17 พฤษภาคม 2257

เสวนา "เลือกตั้งคือทางออก นายกฯเถื่อนคือทางตัน"
จัดโดย: สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย, 17 พฤษภาคม 2257
อ.พวงทอง กล่าวเปิดเสวนา https://www.youtube.com/watch?v=qOtGkm06L7w&list=UUoMTmnQ2rZIxUY0I_ym4cQA
อ.เกษียร เสวนา https://www.youtube.com/watch?v=31kZ1g4gark&list=UUoMTmnQ2rZIxUY0I_ym4cQA
อ.พิชญ์ อ.ประจักษ์ นพ.วีระ อ.เจษฏา อ.ยุกติ https://www.youtube.com/watch?v=5QuYKBWQB4Y&list=UUoMTmnQ2rZIxUY0I_ym4cQA

No comments:

Post a Comment