Tuesday, May 20, 2014

คำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี, (สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, 20 พฤษภาคม 2557)

คำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี
(สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, 20 พฤษภาคม 2557)
http://thai.bangkok.usembassy.gov/052014_statements.html

No comments:

Post a Comment