Thursday, May 22, 2014

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์, (22 พฤษภาคม พ ศ 2557, May 22, 2014), หัวข้อ: "สมยอมให้มีรัฐประหาร"

(หลังรัฐประหาร)
คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (22 พฤษภาคม 2557)
หัวข้อ: "สมยอมให้มีรัฐประหาร"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment