Thursday, May 22, 2014

(ประชาชนไทยซวย ได้พ่อเพิ่มอีก), ประกาศ กอ.รส. เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ, 22 พฤษภาคม 2557

(ประชาชนไทยซวย ได้พ่อเพิ่มอีก)
ประกาศ กอ.รส. เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ
22 พฤษภาคม 2557
http://www.youtube.com/watch?v=OViGpnZgpSU&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment