Wednesday, May 21, 2014

(ทหารปกป้อง โจร กบฏ ผู้ก่อการร้าย มา 6 เดือน, เศรษฐกิจพังพินาศ ยังไม่พออีกหรือ ยังไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์อีก, แบบนี้มันนโยบาย "ชั่งหัวมัน" ใช่ไหม?), Banned TV operators cry foul, (Bangkok Post, May 21, 2014)

(ทหารปกป้อง โจร กบฏ ผู้ก่อการร้าย มา 6 เดือน, เศรษฐกิจพังพินาศ ยังไม่พออีกหรือ ยังไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์อีก, แบบนี้มันนโยบาย "ชั่งหัวมัน" ใช่ไหม?)
Banned TV operators cry foul
(Bangkok Post, May 21, 2014)
http://www.bangkokpost.com/most-recent/411044/

No comments:

Post a Comment