Monday, June 23, 2014

(วีดีโอ) ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1, 24 มิถุนายน 2475

(วีดีโอ) ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1, 24 มิถุนายน 2475
ดาวน์โหลดคลิปเพื่อการเผยแพร่ได้ที่ http://www.mediafire.com/watch/1m0fa0cu10eu3l2/ประกาศคณะราษฎร_ฉบับที่_1_%2824_มิถุนายน_2475%29_%28SD-TV%29.MP4

No comments:

Post a Comment