Sunday, June 1, 2014

คลิปเสียง อาจารย์ ชูพงศ์, (1 มิถุนายน พ ศ 2557, June 1, 2014), หัวข้อ: "ทำความเข้าใจให้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์"

คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (1 มิถุนายน 2557)
หัวข้อ: "ทำความเข้าใจให้รู้เท่าทันกับเหตุการณ์"
ลิ้งอยู่ที่ คอลัมน์กลาง http://democracythailand.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment