Friday, June 20, 2014

พรรคกรีนสภายุโรปร่อนจดหมายถึงอียู ร้องทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีกับไทย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง, (ประชาไท, 19 มิถุนายน 2557)

พรรคกรีนสภายุโรปร่อนจดหมายถึงอียู ร้องทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีกับไทย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
(ประชาไท, 19 มิถุนายน 2557)
http://www.prachatai.com/journal/2014/06/54107

No comments:

Post a Comment