Sunday, June 8, 2014

(ดูเหมือนว่า เขางดมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 แล้ว!), "พรรคเพื่อไทย"งดเคลื่อนไหวทางการเมือง, (กรุงเทพธุรกิจ, 8 มิถุนายน 2557)

(ดูเหมือนว่า เขางดมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 แล้ว!)
"พรรคเพื่อไทย"งดเคลื่อนไหวทางการเมือง
(กรุงเทพธุรกิจ, 8 มิถุนายน 2557)
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20140608/587084/à¾×èÍä·§´à¤Å×è͹äËǡÒÃàÁ×ͧ.html

No comments:

Post a Comment