Sunday, June 1, 2014

(วีดีโอ, ภาพ) แถลงการณ์ของคนไทยในอเมริกา, 31 พ.ค. 2557

 
แถลงการณ์ของคนไทยในอเมริกา
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การทำรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รับรู้เป็นเวลานานแล้วว่า ประเทศไทยยากที่จะมีระบอบประชาธิปไตยดังนานาอารยประเทศ ที่เคารพสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของประชาชนอย่างแท้จริงได้ ตราบใดที่ทหารไทยและบรรดาผู้อยู่เบื้องหลัง ยังไม่สำนึกในอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงของตน ไม่ดำรงตนเป็นเพียงทหารอาชีพ และไม่เลิกยุ่งเกี่ยว แทรกแซง หรือพยายามครอบงำการเมืองการปกครอง

การทำรัฐประหารโดยทหารในยุคสมัยนี้ การจับกุมประชาชนผู้ต่อต้าน การข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบ นอกจากสะท้อนความจริงดังกล่าวมาแล้ว ยังแสดงถึงความป่าเถื่อนของทหารไทย ฉุดรั้งความเจริญของประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าด้านการเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ นานาอารยประเทศต่างประณามและแสดงความไม่เห็นด้วย  

พวกเรา คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังคงห่วงใยเพื่อนร่วมชาติผู้รักประชาธิปไตย และรักบ้านเกิดเมืองนอน จึงขอร่วมกันประกาศเจตจำนง ไม่ยอมรับการรัฐประหาร ประกาศและรวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโคยคณะรัฐประหารให้เป็นผู้บริหารประเทศ และขอเรียกร้องคณะรัฐประหาร ดังนี้

1. คืนอำนาจให้ประชาชน และจัดให้มีการเลือกตั้งโดยทันที เพื่อนำพาประเทศกลับสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. ปล่อยตัวผู้นำมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทุกคนที่ถูกจับและควบคุมโดยทหาร เพราะเหตุกระทำกิจกรรมเพื่อต่อต้าน หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร

3. หยุดคุกคามสิทธิและเสรีภาพของนักวิชาการ สื่อสารมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๅอาทิ ข่มขู่คุกคามครอบครัว ญาติพี่น้อง ค้นบ้านโดยไม่มีหมาย เรียกให้รายงานตัว ห้ามเสนอข่าว ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ

อนึ่ง หากคณะรัฐประหารยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้ หรือจากกลุ่มต่างๆ ในฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ใส่ใจคำคัดค้านจากบรรดาผู้นำต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ยังคงลุแก่อำนาจเช่นปัจจุบัน พวกเราผู้รักประชาธิปไตยขอสนันสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น ซึ่งเป็นรัฐบาลของพลเรือนเพื่อขับไล่ และต่อสู้กับรัฐบาลทหาร หรือรัฐบาลที่มาจากทหาร และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองของรัฐบาลพลัดถิ่นดังกล่าว.

ประกาศมา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ชมรมผู้รักประชาธิปไตยไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์

No comments:

Post a Comment