Friday, June 20, 2014

(สำนักข่าวไทย ลงข่าวให้คนไทยที่ต้องการไล่ล่าคนไทย เพราะมีความคิดต่างกัน), ตั้งรางวัลนำจับ "อั้ม เนโกะ" 5,000 บาท, (สำนักข่าวไทย TNA News, 19 มิถุนายน 2557)

(สำนักข่าวไทย ลงข่าวให้คนไทยที่ต้องการไล่ล่าคนไทย เพราะมีความคิดต่างกัน)
ตั้งรางวัลนำจับ "อั้ม เนโกะ" 5,000 บาท
(สำนักข่าวไทย TNA News, 19 มิถุนายน 2557)
http://www.mcot.net/site/content?id=53a2a008be047009578b4568#.U6Q7o-kg8b-/site/content?id=53a2a008be047009578b4568#.U6Q7o-kg8b-

No comments:

Post a Comment