Sunday, June 8, 2014

(เดี๋ยวก็ถูกห้ามไม่ให้เดินกินแซนวิชหรอก, จาก ผู้บังคับให้คนไทยมีความสุข), ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (ศนปท.) ทำกิจกรรมแจกแซนวิชแก่ประชาชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นกิจกรรมสัญลักษณ์ต้านการรัฐประหาร, 8 มิถุนายน 2557

(เดี๋ยวก็ถูกห้ามไม่ให้เดินกินแซนวิชหรอก, จาก ผู้บังคับให้คนไทยมีความสุข)
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (ศนปท.) ทำกิจกรรมแจกแซนวิชแก่ประชาชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นกิจกรรมสัญลักษณ์ต้านการรัฐประหาร
8 มิถุนายน 2557

No comments:

Post a Comment