Monday, June 2, 2014

(ใครละที่ไม่อยากให้มือเปลื้อนเลือด เลือดของท่านผู้เสียชีวิตอาบคุณแล้ว), Red-shirt summoned by NCPO kills himself, (Bangkok Post, June 2, 2014)

(ใครละที่ไม่อยากให้มือเปลื้อนเลือด เลือดของท่านผู้เสียชีวิตอาบคุณแล้ว)
Red-shirt summoned by NCPO kills himself
(Bangkok Post, June 2, 2014)
http://www.bangkokpost.com/news/local/413178/

No comments:

Post a Comment