Wednesday, July 2, 2014

"อาวุธที่ดีที่สุดของประชาชนมือเปล่าในห้วงเวลาของการกดขี่ โดยคณะเผด็จการทหาร คสช. ยามนี้ คือ ความจริงใจ ความรักในความยุติธรรม และความรักในศักดิ์ศรีของความเป็นคน ของคนไทยทุกคน” - จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (เลขาธิการองค์การเสรีไทย), (มติชนออนไลน์, 1 กรกฎาคม 2557)

"อาวุธที่ดีที่สุดของประชาชนมือเปล่าในห้วงเวลาของการกดขี่ โดยคณะเผด็จการทหาร คสช. ยามนี้ คือ ความจริงใจ ความรักในความยุติธรรม และความรักในศักดิ์ศรีของความเป็นคน ของคนไทยทุกคน” - จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (เลขาธิการองค์การเสรีไทย)
(มติชนออนไลน์, 1 กรกฎาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1404180578

No comments:

Post a Comment