Friday, July 11, 2014

(ไอ้พวกศักดินามันกำลังสรรหาหาหนทางที่จะกีดกั้น ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ในการปกครองตนเองโดยบริบูรณ์), ป.ป.ช.เสนอให้ทุกพรรคส่งนโยบายให้ กกต.ดูก่อนหาเสียงป้องกันประชานิยม, (ประชาไท, 11 กรกฎาคม 2557)

(ไอ้พวกศักดินามันกำลังสรรหาหาหนทางที่จะกีดกั้น ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ในการปกครองตนเองโดยบริบูรณ์)
ป.ป.ช.เสนอให้ทุกพรรคส่งนโยบายให้ กกต.ดูก่อนหาเสียงป้องกันประชานิยม
(ประชาไท, 11 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54532

No comments:

Post a Comment