Tuesday, July 8, 2014

(ตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่มีกฏหมายป่าเถื่อนมาตรา 112 และการใช้ระบบตุลาการแบบสองมาตราฐาน), ไต้หวันใช้กฎหมายควบคุมตัวฉบับใหม่-ขยายคุ้มครองสิทธิมากขึ้น, (ประชาไท, 9 กรกฎาคม 2557)

(ตรงกันข้ามกับประเทศไทยที่มีกฏหมายป่าเถื่อนมาตรา 112 และการใช้ระบบตุลาการแบบสองมาตราฐาน)
ไต้หวันใช้กฎหมายควบคุมตัวฉบับใหม่-ขยายคุ้มครองสิทธิมากขึ้น
(ประชาไท, 9 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54481

No comments:

Post a Comment