Wednesday, July 9, 2014

ชะตากรรมของผู้ถูกกล่าวหาในความผิดตามมาตรา112 ที่หลบหนีออกนอกประเทศ จะกลับบ้านอย่างไร (pdf), โดย กลุ่มงานตาสว่าง, 9 กรกฎาคม 2557

ชะตากรรมของผู้ถูกกล่าวหาในความผิดตามมาตรา112 ที่หลบหนีออกนอกประเทศ จะกลับบ้านอย่างไร (pdf)
โดย กลุ่มงานตาสว่าง, 9 กรกฎาคม 2557
อ่าน / ดาวน์โหลด เพื่อการเผยแพร่ได้ที่ (คอลัมน์ซ้าย) http://democracythailand.blogspot.com/
(ถ้าอ่านออนไลน์ไม่ได้ ให้ดาวน์โหลดไปอ่าน) http://www.mediafire.com/view/uhoxsh3tczx1pi2/ชะตากรรมของผู้ถูกกล่าวหาในความผิดตามมาตรา112_ที่หลบหนีออกนอกประเทศ_จะกลับบ้านอย่างไร.pdf

No comments:

Post a Comment