Tuesday, July 15, 2014

ตรวจสอบประชานิยมก่อนการหาเสียง เรื่องผิดฝาผิดตัวของกฎหมายและนโยบายสาธารณะ, โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, (ประชาไท, 13 กรกฎาคม 2557)

ตรวจสอบประชานิยมก่อนการหาเสียง เรื่องผิดฝาผิดตัวของกฎหมายและนโยบายสาธารณะ, โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
(ประชาไท, 13 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54565

No comments:

Post a Comment