Sunday, July 6, 2014

คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง", หัวข้อ: "ประชาชนจุดธูปสาปแช่ง คสช.", โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (2 กรกฎาคม 2557)

คลิปเสียง "วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองในประเทศไทย และหนทางที่จะทำให้ประประชาชนได้รับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง"
โดย อาจารย์ ชูพงศ์, (2 กรกฎาคม 2557)
หัวข้อ: "ประชาชนจุดธูปสาปแช่ง คสช."
ดาวน์โหลดคลิปเพื่อการเผยแพร่ได้ที่ (คอลัมน์กลาง) http://democracythailand.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment