Saturday, July 19, 2014

(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกใช้น้อยลงไปมากเพราะต่างชาติเขาไม่อยากมาเที่ยวเมืองเผด็จการเต่าล้านปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกกบฏ-ศักดินามันจะแดกห่าเงินงบประมาณกันไม่ได้ ตอนนี้ได้ไปแล้ว 2,000 ล้าน แบบไม่มีการตรวจสอบ / พวกมันคงคิดว่า ถ้าไม่แดกตอนนี้แล้วจะมีโอกาสแดกได้ตอนไหนอีก ประเทศชาติใกล้จะถังแตกก็ชั่งแม่มัน), Ageing Suvarnabhumi taxiways to receive B2bn fix, (Bangkok Post, July 19, 2013)

(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถูกใช้น้อยลงไปมากเพราะต่างชาติเขาไม่อยากมาเที่ยวเมืองเผด็จการเต่าล้านปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกกบฏ-ศักดินามันจะแดกห่าเงินงบประมาณกันไม่ได้ ตอนนี้ได้ไปแล้ว 2,000 ล้าน แบบไม่มีการตรวจสอบ / พวกมันคงคิดว่า ถ้าไม่แดกตอนนี้แล้วจะมีโอกาสแดกได้ตอนไหนอีก ประเทศชาติใกล้จะถังแตกก็ชั่งแม่มัน)
Ageing Suvarnabhumi taxiways to receive B2bn fix
(Bangkok Post, July 19, 2013)
http://www.bangkokpost.com/news/local/421274/

No comments:

Post a Comment