Tuesday, July 22, 2014

(พวกเราต้องรู้จักสรุปบทเรียน อย่าปล่อยให้เขามาหลอกแล้วหลอกอีก), ใครไปเที่ยวงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์", 22 กรกฎาคม 2557 ของไอ้พวกกบฏ-ศักดินา กันบ้าง?

(พวกเราต้องรู้จักสรุปบทเรียน อย่าปล่อยให้เขามาหลอกแล้วหลอกอีก)
ใครไปเที่ยวงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์", 22 กรกฎาคม 2557 ของไอ้พวกกบฏ-ศักดินา กันบ้าง?

No comments:

Post a Comment