Wednesday, July 23, 2014

(กบฏ "ยุทธ์อวย กลัวสามนิ้ว" กำลังทำตามแผน "ทำลายชาติ รวบอำนาจ ชักใยการสืบราชสันตติวงศ์ของกษัตริย์องค์ต่อไป"), "พลเอกไพบูลย์" ระบุ รัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ห้ามหัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรี, (มติชนออนไลน์, 23 กรกฎาคม 2557)

(กบฏ "ยุทธ์อวย กลัวสามนิ้ว" กำลังทำตามแผน "ทำลายชาติ รวบอำนาจ ชักใยการสืบราชสันตติวงศ์ของกษัตริย์องค์ต่อไป")
"พลเอกไพบูลย์" ระบุ รัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ห้ามหัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรี
(มติชนออนไลน์, 23 กรกฎาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1406097840

No comments:

Post a Comment