Saturday, July 26, 2014

(งานด่วนมาก เตรียมต้อนรับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ากบฏที่มีอำนาจรองลงมาจากกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้น!), เริ่มแล้ว! คสช. ใช้งบประมาณ 252 ล้านบาท ปรับปรุง "ทำเนียบรัฐบาล" เต็มรูปแบบ ระดมคนงานกว่า 2 พัน เข้าพื้นที่, (มติชนออนไลน์, 26 กรกฎาคม 2557)

(งานด่วนมาก เตรียมต้อนรับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ากบฏที่มีอำนาจรองลงมาจากกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้น!)
เริ่มแล้ว! คสช. ใช้งบประมาณ 252 ล้านบาท ปรับปรุง "ทำเนียบรัฐบาล" เต็มรูปแบบ ระดมคนงานกว่า 2 พัน เข้าพื้นที่
(มติชนออนไลน์, 26 กรกฎาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1406353196

No comments:

Post a Comment