Tuesday, July 15, 2014

(แผนยกเลิก "30 บาทรักษาทุกโรค" ถูกคัดค้านอย่างรุนแรง, ตอนนี้พวกศักดินามันมาแนวใหม่ มันกำลังจะแบ่งการประกันสุขภาพเป็นเขต เป็นพรรคเป็นพวก เป็นชนชั้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับคุณภาพประกันสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน แล้วแต่เขต), Ministry plans 12 medical zones, (Bangkok Post, July 15, 2014)

(แผนยกเลิก "30 บาทรักษาทุกโรค" ถูกคัดค้านอย่างรุนแรง, ตอนนี้พวกศักดินามันมาแนวใหม่ มันกำลังจะแบ่งการประกันสุขภาพเป็นเขต เป็นพรรคเป็นพวก เป็นชนชั้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับคุณภาพประกันสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน แล้วแต่เขต)
Ministry plans 12 medical zones
(Bangkok Post, July 15, 2014)
http://www.bangkokpost.com/most-recent/420676/

No comments:

Post a Comment