Friday, July 25, 2014

แถลงการณ์ขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย เรื่อง ไม่ยอมรับและประณามรัฐธรรมนูญของระบอบเผด็จการ

แถลงการณ์ขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
 เรื่อง ไม่ยอมรับและประณามรัฐธรรมนูญของระบอบเผด็จการ
https://www.facebook.com/560398830659767/photos/a.567695279930122.1073741828.560398830659767/814526861913628/?type=1&theater

No comments:

Post a Comment