Wednesday, July 23, 2014

(อย่าไปประจานตัวเองและชาติไทยกับต่างชาติเลย ความคิดกบอยู่ในกะลา ภูมิใจความเป็นทาสของตัวเอง แล้วยังไปดูถูกชาวโลกเสียอีก พอซะทีเถิด อายเขา), กระทรวงการต่างประเทศเตรียมพีอาร์ รธน.ชั่วคราวกับต่างชาติ อัด ‘Human Rights Watch’ ไม่เข้าใจพัฒนาการการเมืองไทย, (ประชาไท, 24 กรกฎาคม 2557)

(อย่าไปประจานตัวเองและชาติไทยกับต่างชาติเลย ความคิดกบอยู่ในกะลา ภูมิใจความเป็นทาสของตัวเอง แล้วยังไปดูถูกชาวโลกเสียอีก พอซะทีเถิด อายเขา)
กระทรวงการต่างประเทศเตรียมพีอาร์ รธน.ชั่วคราวกับต่างชาติ อัด ‘Human Rights Watch’ ไม่เข้าใจพัฒนาการการเมืองไทย
(ประชาไท, 24 กรกฎาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/07/54717

No comments:

Post a Comment