Friday, July 4, 2014

(เขาเป็นคนไทยจะไปยกเลิกพาสปอร์ตของเขาได้อย่างไร? จะทำให้คนไทยไม่เป็นคนไทยได้อย่างไรในเมื่อเขาเกิดเป็นคนไทย?, ไอ้คสช.นี่มันเลวจริงๆ), 'Koti', Somsak's passports revoked, (The Nation - Thailand, July 4, 2014)

(เขาเป็นคนไทยจะไปยกเลิกพาสปอร์ตของเขาได้อย่างไร? จะทำให้คนไทยไม่เป็นคนไทยได้อย่างไรในเมื่อเขาเกิดเป็นคนไทย?, ไอ้คสช.นี่มันเลวจริงๆ)
'Koti', Somsak's passports revoked
(The Nation - Thailand, July 4, 2014)
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Koti-Somsaks-passports-revoked-30237822.html

No comments:

Post a Comment