Friday, July 4, 2014

(ไม่ต้องไป roadshow แหกตาชาวต่างประเทศหรอก ต่างชาติเขารู้กันหมดแล้วว่าพวกคุณเป็นพวกกบฏ เสียเงินภาษีอากรของประชาชนเปล่าๆ หรือว่าพวกคุณจะไปเที่ยวฟรีโดยเอา roadshow มาอ้าง?), NCPO to hold roadshow, (The Nation - Thailand, July 4, 2014)

(ไม่ต้องไป roadshow แหกตาชาวต่างประเทศหรอก ต่างชาติเขารู้กันหมดแล้วว่าพวกคุณเป็นพวกกบฏ เสียเงินภาษีอากรของประชาชนเปล่าๆ หรือว่าพวกคุณจะไปเที่ยวฟรีโดยเอา roadshow มาอ้าง?)
NCPO to hold roadshow
(The Nation - Thailand, July 4, 2014)
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/NCPO-to-hold-rodshow-30237817.html

No comments:

Post a Comment