Monday, August 11, 2014

(การปกป้องสถาบันกษัตริย์ที่ดีที่สุดคือการห้ามไม่ให้กษัตริย์เขามายุ่งเกียวกับการเมือง และการไม่อนุญาตให้เอาอำนาจของกษัตริย์มาใช้ในการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของพวกพ้อง), นพ.เหรียญทองเสนอ คสช.ให้การปกป้องสถาบันกษัตริย์เป็นวาระแห่งชาติ, (ประชาไท, 11 สิงหาคม 2557)

(การปกป้องสถาบันกษัตริย์ที่ดีที่สุดคือการห้ามไม่ให้กษัตริย์เขามายุ่งเกียวกับการเมือง และการไม่อนุญาตให้เอาอำนาจของกษัตริย์มาใช้ในการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของพวกพ้อง)
นพ.เหรียญทองเสนอ คสช.ให้การปกป้องสถาบันกษัตริย์เป็นวาระแห่งชาติ
(ประชาไท, 11 สิงหาคม 2557)
http://prachatai.org/journal/2014/08/55015

No comments:

Post a Comment