Wednesday, August 6, 2014

(ทำงานเศรษฐกิจไม่เป็น แจกเงินแม่งเลย ประเทศก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข ขอแต่ให้เป็นทาสใต้ฝุ่นตีนต่อไป แล้วไปรอรับใช้หนี้สินอีกร้อยปี), คลัง เสนอรบ.ใหม่ แจก 5.5 หมื่นล้านต่อปี ช่วยคนจนที่ทำงาน 18 ล้านคน อ้างช่วยแก้ประชานิยม, (มติชนออนไลน์, 6 สิงหาคม 2557)

(ทำงานเศรษฐกิจไม่เป็น แจกเงินแม่งเลย ประเทศก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข ขอแต่ให้เป็นทาสใต้ฝุ่นตีนต่อไป แล้วไปรอรับใช้หนี้สินอีกร้อยปี)
คลัง เสนอรบ.ใหม่ แจก 5.5 หมื่นล้านต่อปี ช่วยคนจนที่ทำงาน 18 ล้านคน อ้างช่วยแก้ประชานิยม
(มติชนออนไลน์, 6 สิงหาคม 2557)
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1407332690

No comments:

Post a Comment