Saturday, August 9, 2014

(ต้อนรับการกลับเมืองไทยของคุณยิ่งลักษณ์?), อัยการสูงสุดเผยตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้ว โดยยึดสำนวนของ ป.ป.ช.เป็นหลักในการพิจารณา, (สำนักข่าวไทย, 9 สิงหาคม 2557)

(ต้อนรับการกลับเมืองไทยของคุณยิ่งลักษณ์?)
อัยการสูงสุดเผยตั้งคณะทำงานพิจารณาคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้ว โดยยึดสำนวนของ ป.ป.ช.เป็นหลักในการพิจารณา
(สำนักข่าวไทย, 9 สิงหาคม 2557)
http://www.mcot.net/site/content?id=53e5fc87be0470826c8b4577#.U-YVT-kg8b9

No comments:

Post a Comment