Saturday, May 9, 2015

ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ภูมิพล... ความแตกต่างของอัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระหว่างเมืองกับชนบทในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2555

ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ภูมิพล...
ความแตกต่างของอัตราการเข้าเรียนสุทธิ ระหว่างเมืองกับชนบทในประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2555
(ที่มา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

No comments:

Post a Comment