Friday, May 8, 2015

(รวยจะตายห่าอยู่แล้ว ยังจะมาแหกตาหลอกเงินประชาชนอีก... เก่งจริงก็ใช้รูปล่าสุดซิว่ะ) ธนบัตรใบละ 500,000 บาท ขายราคาฉบับละ 1 ล้านบาท, (เดลินิวส์, 8 พฤษภาคม 2558)

(รวยจะตายห่าอยู่แล้ว ยังจะมาแหกตาหลอกเงินประชาชนอีก... เก่งจริงก็ใช้รูปล่าสุดซิว่ะ)
ธนบัตรใบละ 500,000 บาท ขายราคาฉบับละ 1 ล้านบาท
(เดลินิวส์, 8 พฤษภาคม 2558)
http://www.dailynews.co.th/economic/319484

No comments:

Post a Comment