Friday, May 8, 2015

“กรุงเทพโพลล์” สำรวจค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม พบส่วนใหญ่ 70% ระบุเพิ่มมากขึ้น เตรียมงบฯ ไว้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนของลูกเฉลี่ย 4 พันบาทต่อคน (ASTVผู้จัดการออนไลน์, 8 พฤษภาคม 2558)

“กรุงเทพโพลล์” สำรวจค่าใช้จ่ายผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม พบส่วนใหญ่ 70% ระบุเพิ่มมากขึ้น เตรียมงบฯ ไว้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนของลูกเฉลี่ย 4 พันบาทต่อคน
(ASTVผู้จัดการออนไลน์, 8 พฤษภาคม 2558)
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000052435

No comments:

Post a Comment