Monday, May 11, 2015

(เศรษฐกิจพระราชทาน ผ่านทหารกบฏ) Bad loans spike in first quarter (เงินกู้ส่วนบุคคลและธุรกิจ [ที่ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายคืนตามกำหนดได้] พุ่งพรวดขึ้นเกือบ 30%) (Bangkok Post, May 12, 2015)

(เศรษฐกิจพระราชทาน ผ่านทหารกบฏ)
Bad loans spike in first quarter
(เงินกู้ส่วนบุคคลและธุรกิจ [ที่ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายคืนตามกำหนดได้] พุ่งพรวดขึ้นเกือบ 30%)
(Bangkok Post, May 12, 2015)
http://www.bangkokpost.com/business/news/558279/

No comments:

Post a Comment