Friday, May 8, 2015

(ยุทธ์ ยืนผิดที่) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จับมือกับ จูเลีย บิชอป รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่เธอประกาศสนันสนุนการคืนประชาธิปไตยให้กับคนไทย รวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของคนไทยด้วย (Bangkok Post, May 9, 2015)

 (ยุทธ์ ยืนผิดที่)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จับมือกับ จูเลีย บิชอป รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่เธอประกาศสนันสนุนการคืนประชาธิปไตยให้กับคนไทย รวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของคนไทยด้วย
(Bangkok Post, May 9, 2015)
http://www.bangkokpost.com/news/politics/555995/

No comments:

Post a Comment