Monday, May 11, 2015

China launches ‘mystery object’ into space US Department of Defense’s annual report warns of Beijing’s ‘destructive’ space program (จีนส่ง "วัตถุลึกลับ" ขึ้นไปในอวกาศ รายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมอเมริกาเตือนว่า จีนมีโครงการทำลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามในอวกาศ) (Tribune Indian,May 10, 2015)

China launches ‘mystery object’ into space
US Department of Defense’s annual report warns of Beijing’s ‘destructive’ space program
(จีนส่ง "วัตถุลึกลับ" ขึ้นไปในอวกาศ
รายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมอเมริกาเตือนว่า จีนมีโครงการทำลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามในอวกาศ)
(Tribune Indian,May 10, 2015)
http://www.tribuneindia.com/news/nation/china-launches-mystery-object-into-space/78986.html

No comments:

Post a Comment