Monday, May 25, 2015

(สงครามเย็นใหม่ ในแปซิฟิค?) China state paper warns of war over South China Sea unless U.S. backs down (สื่อของรัฐบาลจีนขู่จะทำสงครามกับอเมริกา [กรณีจีนขยายอำนาจในทะเลจีนใต้] นอกจากอเมริกาจะถอยห่างออกไป) (Reuters, May 25, 2015)

(สงครามเย็นใหม่ ในแปซิฟิค?)
China state paper warns of war over South China Sea unless U.S. backs down
(สื่อของรัฐบาลจีนขู่จะทำสงครามกับอเมริกา [กรณีจีนขยายอำนาจในทะเลจีนใต้] นอกจากอเมริกาจะถอยห่างออกไป)
(Reuters, May 25, 2015)

http://in.reuters.com/article/2015/05/25/southchinasea-china-usa-idINKBN0OA07N20150525

No comments:

Post a Comment