Tuesday, May 12, 2015

(ครั้งก่อนมันเล่นงานอากงจนแกต้องตายคาคุก ครังนี้มันเล่นงานผู้ป่วยโรคจิต... พวกเรายังจะเอามันไว้อีกหรือ ไอ้ผู้ปกครองเลวๆแบบนี้?) Mentally ill lese majeste offender jailed (ศาลตัดสินจำคุกผู้ป่วยทางโรคจิตหนึ่งปี ข้อหาหมิ่นฯ) (IOL - South African, May 12, 2015)

(ครั้งก่อนมันเล่นงานอากงจนแกต้องตายคาคุก ครังนี้มันเล่นงานผู้ป่วยโรคจิต... พวกเรายังจะเอามันไว้อีกหรือ ไอ้ผู้ปกครองเลวๆแบบนี้?)
Mentally ill lese majeste offender jailed
(ศาลตัดสินจำคุกผู้ป่วยทางโรคจิตหนึ่งปี ข้อหาหมิ่นฯ)
(IOL - South African, May 12, 2015)
http://www.iol.co.za/news/world/mentally-ill-lese-majeste-offender-jailed-1.1857450#.VVIatulFAb8

No comments:

Post a Comment