Wednesday, May 20, 2015

One Year After Thai Coup, No End in Sight for Military Rule (ประเทศไทยถูกทำรัฐประหารโดยทหารกบฏ [ที่ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ภูมิพล] มาหนึ่งปีแล้ว, ยังมองไม่เห็นจุดจบของการปกครองภายใต้รัฐบาลทหารกบฏนี้เลย) (VOA-Asia, May 20, 2015)

One Year After Thai Coup, No End in Sight for Military Rule
(ประเทศไทยถูกทำรัฐประหารโดยทหารกบฏ [ที่ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ภูมิพล] มาหนึ่งปีแล้ว, ยังมองไม่เห็นจุดจบของการปกครองภายใต้รัฐบาลทหารกบฏนี้เลย)
(VOA-Asia, May 20, 2015)
http://www.voanews.com/content/one-year-after-coup-no-end-in-sight-for-military-rule/2779277.html

No comments:

Post a Comment