Tuesday, May 12, 2015

(จีนขยายอำนาจอย่าบ้าคลั่ง มีพฤติกรรมเหมื่อนเยอรมันช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง) Pentagon report: Chinese ballistic missiles can target nearly the entirety of the US (กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานประจำปี ค.ศ. 2015 ระบุว่า จีนสามารถยิงอาวุธขีปนาวุธเกือบถึงทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา) (Business Insider, May 11, 2015)

(จีนขยายอำนาจอย่าบ้าคลั่ง มีพฤติกรรมเหมื่อนเยอรมันช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง)
Pentagon report: Chinese ballistic missiles can target nearly the entirety of the US
(กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานประจำปี ค.ศ. 2015 ระบุว่า จีนสามารถยิงอาวุธขีปนาวุธเกือบถึงทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา)
(Business Insider, May 11, 2015)
http://www.businessinsider.com/chinese-missiles-can-hit-entirety-of-us-2015-5

No comments:

Post a Comment