Wednesday, May 20, 2015

(เรียนรู้จากความคิดของคนต่างชาติ) Thai citizens must challenge dictatorship (ประชาชนไทยต้องท้าทายเผด็จการ) (DW - Germany, May 20, 2015)

(เรียนรู้จากความคิดของคนต่างชาติ)
Thai citizens must challenge dictatorship
(ประชาชนไทยต้องท้าทายเผด็จการ)
(DW - Germany, May 20, 2015)
http://www.dw.de/opinion-thai-citizens-must-challenge-dictatorship/a-18463044

No comments:

Post a Comment