Monday, May 18, 2015

Thailand: After 5 Years, No Justice for 2010 Violence - Military Commanders Untouchable, While Victims Arrested and Pressured Into Silence (ประเทศไทย: 5ปี ผ่านไปแล้ว, ความยุติธรรมไม่มีในกรณีล้อมฆ่าประชาชน 2553 - ไม่มีใครสามารถแตะต้องนายทหารใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้, ในขณะที่ผู้ถูกทำร้ายถูกจับ และบังคับให้หุบปากเงี่ยบ) (Human Rights Watch, May 18, 2015)

Thailand: After 5 Years, No Justice for 2010 Violence
- Military Commanders Untouchable, While Victims Arrested and Pressured Into Silence
(ประเทศไทย: 5ปี ผ่านไปแล้ว, ความยุติธรรมไม่มีในกรณีล้อมฆ่าประชาชน 2553
- ไม่มีใครสามารถแตะต้องนายทหารใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้, ในขณะที่ผู้ถูกทำร้ายถูกจับ และบังคับให้หุบปากเงี่ยบ)
(Human Rights Watch, May 18, 2015)
http://www.hrw.org/news/2015/05/18/thailand-after-5-years-no-justice-2010-violence

No comments:

Post a Comment