Friday, May 22, 2015

นายสุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ คนไทยที่อาศัยอยู่ใน นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ในรายการพิเศษ 1 ปีรัฐประหาร, (Thaivoicemedia, 22 พ.ค. 2558)

นายสุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ คนไทยที่อาศัยอยู่ใน นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ในรายการพิเศษ 1 ปีรัฐประหาร ว่า 1 ปี ที่ผ่านมาชาวโลกประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ชนชั้นนำและกองทัพไทย ร่วมกันยึดอำนาจจากประชาชนไปเพื่อตัวเอง เพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ตัวเอง รวมทั้ง กองทัพ ก็แสดงบทบาทชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นศัตรูกับ­ประชาชนไทยมากกว่าที่จะเป็นกองทัพของประชา­ชนเหมือนกับประเทศอื่น แต่ปีที่ผ่านมา ประชาชนที่รักประชาธิปไตยกลับเข้มแข็งมีพล­ังเพิ่มมากขึ้น อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีต่ออนาคตประชาธิปไตย­ในเมืองไทย แต่คนไทยที่เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในขณะ­นี้ ไม่ต้องการ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เหมือนอย่างที่คณะเผด็จการทหารกำลังกำหนดไ­ว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพราะ ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เป็นสากล และไม่เห็นด้วยกับทำประชามติ ตราบใดที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสีได้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรม­นูญนี้ได้อย่างอิสระและไม่อยู่ในบรรยากาศข­องความหวาดกลัว
"ผมคิดว่ารัฐประหารครั้งล่าสุดนี้ ไม่ใช่การทำลายประเทศไทย แต่เป็นการทำลายชนชั้นนำ หรือชนชั้นสูงมากกว่า ที่พยายามปิดหูปิดตาคนอื่นรวมทั้งตัวเอง แต่สุดท้ายพวกเขาเองนั่นแหละจะพังเองในที่­สุด" นายสุกิจกล่าว.
(Thaivoicemedia, 22 พ.ค. 2558)
https://www.youtube.com/watch?v=FccB88G7-iI

No comments:

Post a Comment